Program THÉTA

Modernizace energetického sektoru, včetně výzkumu ve veřejném zájmu a energetických strategií

Novinky

Program THÉTA: Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže
27. 1. 2023
- Zveřejněno dne 27. 1. 2023 Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na…
Program THÉTA: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 5. veřejné soutěže
26. 8. 2022
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 5. veřejné…
Program THÉTA: Základní informace pro uchazeče 5. veřejné soutěže
13. 7. 2022
- Technologická agentura České republiky připravila informační materiál pro uchazeče 5. veřejné soutěže Programu THÉTA, která byla vyhlášena dne 1.…

Více informací

Statistiky, hodnocení

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády České republiky č.1 173 ze dne 19. 12. 2016.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Zaměření programu vychází z aktualizované Státní energetické koncepce České republiky, která byla vládou České republiky schválena v květnu 2015. Program je zaměřen na podporu projektů jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Program přispěje k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu přinášely ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace v oblasti energetiky. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum (případně zahrnující nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu) a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje.

CÍLE PROGRAMU

Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na:

  • podporu projektů ve veřejném zájmu,
  • nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi,
  • podporu dlouhodobých technologických perspektiv.

PODPROGRAMY

Pro účely dosažení cíle je program členěn na tři podprogramy podle zaměření a rozsahu s tím, že se vzájemně podporují a doplňují.
Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu

Cílem podprogramu je zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy a tvorby strategických a koncepčních dokumentů, a to prostřednictvím podpory výzkumu a vývoje v oblasti energetiky se zaměřením na podporu projektů výzkumu a vývoje ve veřejném zájmu. V tomto ohledu se jedná zejména o podporu výzkumu a vývoje v oblasti spolehlivosti a technologického rozvoje jaderných zařízení, energetické regulace a v dalších relevantních oblastech odvětví energetiky
Podprogram 2 – Strategické energetické technologie

Cílem podprogramu je přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály, a to prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetických technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Podprogram (respektive celý program) v tomto ohledu také reflektuje potřebu sektorového přístupu v oblasti energetiky.
Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy

Cílem podprogramu je podpora dlouhodobých technologických perspektiv v energetice, které budou realizovány prostřednictvím výzkumných a vývojových aktivit zejména výzkumných organizací. Bude se jednat mimo jiné o (zpravidla dlouhodobé) projekty aplikovaného výzkumu (se zahrnutím nezbytných činností orientovaného základního výzkumu), u kterých se neočekává okamžitá aplikace, a které budou podporovat systémová energetická řešení.

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 až 2025, tj. 8 let. Veřejná soutěž v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) na výběr projektů do programu bude vyhlášena poprvé v roce 2017 se zahájením poskytování podpory v roce 2018. Následně se předpokládá vyhlášení veřejné soutěže každoročně v letech 2018 až 2023. Maximální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 8 let. V průměru lze očekávat projekty s délkou řešení zpravidla 36 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání programu.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové výdaje na program jsou na období trvání programu stanoveny na základě analýzy absorpční kapacity, vyhodnocení stávajících veřejných soutěží relevantních pro obor energetiky. Celkové výdaje státního rozpočtu na program THÉTA jsou ve výši 4000 mil. Kč Předpokládaná průměrná míra podpory celkově za program je 70 %. Nejvyšší povolená míra podpory na projekt u podprogramu 1 a podprogramu 3 je 100 %, u podprogramu 2 pak 80 %.