První veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 31. 12. 2019
Alokace
450 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
neomezeno
Maximální intenzita podpory na projekt
74%
Uchazeči
Podnik, Výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
26. 6. 2019 - 22. 8. 2019

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Specifické podmínky jednotlivých zahraničních organizací
Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant
Formulář potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy
Pre-existent knowledge
Common proposal – Alberta (GCCIR)
Common proposal – Brazilská federativní republika (SENAI)
Common proposal – Če-ťiang (ZSTD)
Common proposal – Québec (CRIAQ)
Common proposal – Japonsko (NEDO)
Common proposal – Korejská republika (KIAT)
Common proposal – Stát Izrael (ISERD)
Common proposal – Ťiang-su (JSTD)
Common proposal – Tchaj-wan (MoEA)
Common proposal – Tchaj-wan (MoST)
Common proposal – Vietnamská socialistická republika (SATI)
Příručky

Základní informace pro uchazeče
Příručka pro oponenty
Příručka pro zpravodaje
Doplňující dokumentace

Program DELTA 2
Struktura cílů NPOV
Pravidla pro publicitu

Konečné výsledky 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 – 3. 2. 2020

Technologická agentura České republiky (TA ČR) AKTUALIZOVALA během měsíce ledna výsledky 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, vyhlášené dne 25. června 2019.

TA ČR v souvislosti s výsledky zahraničních organizací zveřejňuje seznam projektů, u kterých předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory následujících projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících projektů, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 37 návrhů projektů. 32 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich bude podpořeno celkem
18 návrhů projektů (v případě splnění podmínky podpoření projektu také na straně zahraniční organizace), což znamená 48,65 % míru úspěšnosti.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy”), platí následující:

 1. Předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy,
  na formuláři „Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba“, a nebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob
  ne starších než 90 kalendářních dnů. Formulář pro výpis z Rejstříku trestu je ke stažení ZDE.
 2. Předložit formulář Pre-existent knowledge v případě, že uchazeč v návrhu projektu deklaruje, že před uzavřením Smlouvy poskytovateli
  tento dokument dodá. Cílem dokumentu je zajistit ochranu duševního vlastnictví vneseného do projektu.
 3. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže:
  1. doložení rozdělení práv a přístupu k výsledkům projektu ve smlouvě mezi uchazeči.
  2. doložení Smlouvy o účasti na řešení projektu.

O výše uvedených skutečnostech byli jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže. Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech
ve veřejné soutěži.

Veškeré dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Při tvorbě smlouvy o účasti na řešení projektu či doložení rozdělení práv a přístupu k výsledkům projektu ve smlouvě mezi uchazeči můžete využít článek na našich webových stránkách IPR ochrana vlastnictví, kde najdete i dokumenty, ve kterých jsou uvedeny principy tvorby těchto smluv.  


Vyhlášení 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 25. června 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (dále jen Program DELTA 2).

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu DELTA 2. 

Hlavním cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními organizacemi.

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

LokalitaNázev zahraniční organizaceZkratka
 Alberta  German-Canadian Centre for   Innovation   and Research GCCIR 
 Brazilská federativní   republika National Service for Industrial Training,
 Company of Research and Industrial   Innovation
 SENAI, 
EMBRAPII 
 Če-ťiang Zhejiang Science and Technology   Department ZSTD 
 Japonsko New Energy and Industrial Technology   Development Organisation NEDO 
 Korejská republika Korea Institute for Advancement of   Technology KIAT 
 Québec Consortium for Research and Innovation
 in Aerospace in Québec
 CRIAQ 
 Stát Izrael The Israel-Europe R&D Directorate ISERD 
 Tchaj-wan Ministry of Economy Affairs MoEA 
 Tchaj-wan Ministry of Science and Technology MoST 
 Ťiang-su Jiangsu Science and Technology   Department JSTD 
 Vietnamská     socialistická republika State Agency for Technology Innovation SATI 

Soutěžní lhůta začíná dnem 26. června 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 22. srpna 2019 v níže uvedené hodiny:

 • 16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Informační seminář k 1. veřejné soutěži Programu DELTA 2 proběhne dne 28. června 2019 od 10:00 do 12:00 hodin. Více informací včetně registračního formuláře naleznete ZDE.

Dotazy k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK.

Než položíte dotaz, prosím, podívejte se do často kladených dotazů .

TA ČR dále informuje, že do 1. veřejné soutěže Programu DELTA 2 nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – poskytovatel provede kontrolu dodržování u subjektů, které mají tuto povinnost za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu (2015, 2016, 2017);
 • splňují definici podniku v obtížích.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby, která se podílí na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontaktování uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnoticích orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.

Novinky

Program DELTA 2: Konečné výsledky 1. veřejné soutěže
3. 2. 2020
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) AKTUALIZOVALA během měsíce ledna výsledky 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu,…
Výzkumná spolupráce s Vietnamem v oblasti blockchain
26. 11. 2019
- Technologická agentura ČR (TA ČR) by ráda informovala zájemce o technologickou spolupráci s Vietnamem o možnosti výzkumné spolupráce v oblasti…