M-ERA.NET

Materiálový výzkum a inovace

Více informací

kontaktní osoba:
Kateřina Volfová
katerina.volfova@tacr.cz
+420 234 611 629

Pravidla financování českého uchazeče navazují na pravidla programu EPSILON.

Více o M-ERA.NET 2

Cílem M-ERA.NET 2 cofundu je podpora spolupráce výzkumníků ze zúčastněných zemí na multidisciplinárních projektech směřujících k průlomovým poznatkům v oblasti materiálového výzkumu a inovací. 

O podpořených projektech z minulých let si přečtete více na webu m-era.net.

Více informací o ERA-NET cofundových výzvách

ERA-NET cofundové výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného ERA-NET cofundu a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 685451.