Program GAMA

Ověřování výsledků výzkumu a vývoje pro praktické uplatnění a komerční využití

Novinky

Program GAMA, PP 2, SEAL OF EXCELLENCE: Výsledky 3. VS
4. 11. 2019
- Technologická agentura ČR (dále „TA ČR“) VYHLAŠUJE výsledky třetí veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací…
Vyhlášení výsledků 2. VS Programu GAMA, PP2, SEAL OF EXCELLENCE
4. 11. 2019
- Technologická agentura ČR (dále „TA ČR“) VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací…
PROGRAM GAMA, PP2: OZNÁMENÍ TERMÍNU VYHLÁŠENÍ 6. VS A PŘEDBĚŽNÝCH PARAMETRŮ PRO PROJEKTY SME INSTRUMENTU FÁZE 1 S PEČETÍ SEAL OF EXCELLENCE
2. 8. 2019
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 6. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a…

Více informací

Statistiky, hodnocení


Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (dále jen „program GAMA“) byl schválen usnesením vlády ze dne 12. června 2013 č. 455.

Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.

Program je rozdělen na dva podprogramy s odlišným způsobem realizace i příjemci podpory.
Podprogram 1 je zaměřen na podporu ověření praktické využitelnosti výsledků VaV, které vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech, výrobních postupech nebo službách s vysokou přidanou hodnotou a vysokou pravděpodobností posílení konkurenceschopnosti. Podprogram 1 je orientován rovněž na systémovou podporu fáze VaV, počínající dosažením prakticky využitelného výsledku VaV a končící ověřením možností jeho komerčního využití ve formě modelu, funkčního vzorku či prototypu. Příjemci mohou být pouze výzkumné organizace.

Podprogram 2 je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a zejména experimentálního vývoje vedoucích prokazatelně ke komercializaci získaných výsledků, která však již nebude podporována. Jedná se o podporu projektů zahrnujících dokončení funkčního prototypu, ověření jeho vlastností, ověření zkušební série a posouzení veškerých technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších dopadů inovovaného výrobku resp. služby. Příjemci mohou být pouze podniky. Výzkumné organizace se mohou účastnit jako další účastníci projektu.

Délka trvání programu je navržena na 6 let (2014 – 2019). Veřejná soutěž bude vyhlášena poprvé v roce 2013 se zahájením poskytování podpory v roce 2014. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně u podprogramu 1 v letech 2013 až 2016 se zahajováním poskytování podpory v letech 2014 – 2017, a u podprogramu 2 v letech 2013 až 2017 se zahajováním poskytování podpory v letech 2014 – 2018, a to pouze v případě, že nedojde v České republice k souběžnému financování projektů se shodným předmětem podpory v rámci připravovaného operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ nebo operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“.

Celkové výdaje na program mají činit 2 770 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu 1 798 mil. Kč. Tyto výdaje jsou na jednotlivé roky po dobu trvání programu rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží

Projekty podpořené v programu GAMA musí (v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, a Rejstříkem informací o výsledcích) vést k dosažení alespoň jednoho z níže uvedených druhů výsledků:

P – patent;G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;Z – poloprovoz, ověřená technologie;R – software;F – průmyslový a užitný vzor.
Dosažené výsledky v podprogramu 2 musí mít svého konkrétního uživatele.

ZNĚNÍ PROGRAMU

Usnesení vlády ze dne 12. června 2013 č. 455
Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Seznam členek a členů Rady programu
Statut a jednací řád odborného poradního orgánu

ARCHIV DOKUMENTŮ