Program Prostředí pro život

Zdravé a kvalitní životní prostředí a udržitelnost využívání přírodních zdrojů - program Ministerstva životního prostředí

Novinky

Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků 7. veřejné soutěže
28. 3. 2024
- Technologická agentura České republiky (dále jen "TA ČR") vyhlašuje výsledky sedmé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků formální kontroly 7. veřejné soutěže, PP1 a PP2
16. 10. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 7. veřejné soutěže…
Program Prostředí pro život: Prezentace a videozáznam webináře k 7. veřejné soutěži, PP1 a PP2
26. 7. 2023
- Dne 25. července 2023 byl Technologickou agenturou České republiky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí uspořádán webinář k 7. veřejné…

Více informací

Program Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády ČR č. 204 ze dne 25. března 2019. Poskytovatelem a realizátorem programu je Technologická agentura ČR.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlým uplatněním v praxi, na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn.

Hlavní priority programu:

 • klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
 • ochrana ovzduší,
 • odpadové a oběhové hospodářství,
 • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
 • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
 • environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

CÍL PROGRAMU

Cílem programu je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizuje negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Řešení, která vzniknou v rámci podpořených projektů, budou přispívat zejména k:

 • zmírnění dopadů sucha a předcházení suchu,
 • snížení dopadů dalších meteorologických extrémů,
 • zvýšení kvality ovzduší a vody,
 • rozvoji odpadového hospodářství oběhového hospodářství a efektivního využívání surovin,
 • ochraně přírodních zdrojů, vody, půdy a horninového prostředí,
 • zachování biodiverzity a zkvalitnění ochrany přírody a krajiny,
 • rozvoji environmentálně příznivé a z hlediska životního prostředí a změn klimatu resilientní a bezpečné společnosti.

DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2020 až 2026, tj. 7 let. První veřejná soutěž bude vyhlášena poprvé v roce 2019 se zahájením poskytování podpory v roce 2020. Následně se předpokládá vyhlašování veřejných soutěží každoročně v letech 2020 až 2024.

Maximální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 7 let. V průměru lze očekávat projekty s délkou řešení 30 měsíců, jejichž doba trvání nesmí přesáhnout dobu trvání programu.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové výdaje na program se předpokládají ve výši 4,46 mld. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu budou činit ve výši 3,8 mld. Kč. Polovina z celkových výdajů na program bude určena na výzkum spojený s problematikou klimatické změny (priorita č. 1). Tyto výdaje byly stanoveny na základě analýzy absorpční kapacity, vyhodnocení stávajících výdajů na témata v oblasti ochrany životního prostředí a jsou rozvrženy v souladu s předpokládaným vyhlašováním veřejných soutěží v jednotlivých podprogramech.