Program SIGMA

Komplexní nástroj podpory VaVaI napříč obory orientovaný na potřeby společnosti a hospodářství

Novinky

Program SIGMA: Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže – dílčí cíl 5
28. 6. 2024
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací…
Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 9. veřejné soutěže - dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVaI+
28. 6. 2024
- Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 9. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací – SIGMA -…
Program SIGMA: Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže - dílčí cíl 1, Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích
28. 6. 2024
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a…

Více informací

Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 18. května 2022 č. 414.

Program SIGMA je svého druhu novým komplexním nástrojem, který je zaměřen na naplňování a řešení řady cílů a opatření stanovených klíčovými strategickými a koncepčními dokumenty pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v České republice a který dále umožní pružně reagovat na potřeby společnosti a hospodářství, jež mohou vznikat na základě neočekávaných situací. Hlavní vizí nově zamýšleného širokého nástroje podpory je konsolidace několika současných programů TA ČR do jednoho programu, umožnění podpory regionům dle jejich inovačního potenciálu, podpora průřezových a systémových opatření, včetně ponechání prostoru na podporu v oblastech/tématech v době přípravy programu neidentifikovaných. Program SIGMA bude postupně zajišťovat implementaci aktivit ze současných programů ZÉTA, ÉTA, GAMA 2, DELTA 2 a unijních nástrojů (do kterých bude poskytovatel zapojen).


CÍLE PROGRAMU

Hlavním cílem programu je podpora aplikovaného výzkumu a inovací vedoucí ke vzniku nových výsledků uplatnitelných v praxi, k řešení výzev a potřeb společnosti a hospodářství a k podpoře řešení systémových opatření výzkumného a inovačního prostředí. Naplňování hlavního cíle programu bude probíhat prostřednictvím pěti dílčích cílů.

Dílčí cíl 1 – Aktivity tzv. předaplikačního výzkumu (DC1)
Definice cíle: Zefektivnit transfer poznatků a výsledků výzkumu a vývoje z výzkumných organizací do praxe a urychlit tvorbu nových inovativních výrobků a služeb.

Dílčí cíl 2 – Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (DC2)
Definice cíle: Zvýšit zapojení začínajících výzkumnic/výzkumníků a vyrovnávat příležitosti pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu.

Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3)
Definice cíle: Zvýšit inovační potenciál a efektivitu výzkumu společenských věd, humanitních věd a umění.

Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce (DC4)
Definice cíle: Zvýšit počet výsledků aplikovaného výzkumu vzniklých v rámci projektů mezinárodní spolupráce a rozšířit počet spoluprací mezi tuzemskými a zahraničními podniky a výzkumnými organizacemi.

Dílčí cíl 5 – Průřezová podpora (DC5)
Definice cíle: Posílit podporu nových příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu a inovací.


DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU
Doba trvání programu je stanovena na období od roku 2022 do roku 2029, tj. 8 let. První veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále také „veřejná soutěž“) na výběr projektů se předpokládá vyhlásit v roce 2022 se zahájením poskytování podpory od roku 2023. Každoročně bude vyhlašováno několik veřejných soutěží.

Dobu trvání projektů určí parametry konkrétní veřejné soutěže a jejich ukončení nesmí překročit dobu trvání programu.

Poskytovatel předpokládá, že po roce 2029 bude program SIGMA prodloužen. Prodloužení programu se bude připravovat na základě výsledku průběžné evaluace tak, aby mohlo být schváleno nejpozději v souladu s harmonogramem přípravy rozpočtu na rok 2030, tzn. v roce 2029. Prodloužený program SIGMA bude reflektovat zejména zkušenosti z 2. průběžného hodnocení programu, které se uskuteční v roce 2027.


CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM
Výdaje na program SIGMA činí 8 925 mil. Kč. Ze státního rozpočtu (SR) se jedná o částku 7 140 mil. Kč. Výše výdajů z ostatních zdrojů (vč. ostatních veřejných zdrojů) je 1 785 mil. Kč.