Program TREND

Výsledky s potenciálem pro konkurenceschopnost - nové produkty, výrobní postupy a služby - program Ministerstva průmyslu a obchodu

Novinky

Program TREND: Vyhlášení výsledků formální kontroly 11. veřejné soutěže, podprogram 2
5. 1. 2024
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 11. veřejné soutěže…
Program TREND: Vyhlášení výsledků 10. veřejné soutěže, PP1 “Technologičtí lídři”
29. 11. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky desáté veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na…
Program TREND: Prezentace a videozáznam z webináře k 11. veřejné soutěži, PP2 - “Nováčci”
16. 10. 2023
- Dne 11. října 2023 byl Technologickou agenturou České republiky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu uspořádán webinář k 11. veřejné…

Více informací

Program Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen „Program“) byl schválen usnesením vlády č. 202 ze dne 25. března 2019. Poskytovatelem a realizátorem programu je Technologická agentura ČR.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program vychází z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020, naplňuje Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a je v souladu s dokumentem Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Prostřednictvím Programu bude také realizována Iniciativa Průmysl 4.0. Zároveň je zaměření Programu orientováno na priority identifikované v aktualizované Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky.

CÍLE PROGRAMU

Hlavním cílem Programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu.

Vedlejšími cíli, které specifickým způsobem přispějí k naplnění hlavního cíle, budou

 • zvýšení počtu podniků provádějících vlastní výzkumné a vývojové aktivity a jejich zapojení do realizace kolaborativního výzkumu,
 • posílení orientace výzkumných organizací v ČR na mezinárodně konkurenceschopný aplikovaný výzkum s přínosy pro průmysl a společnost.

Dílčími cíli, které jsou zaměřeny na preferované obory a oblasti identifikované v relevantních koncepčních dokumentech a strategiích, je podpořit:

 • zvýšení využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů iniciativy Průmysl 4.0,
 • rozvoj nových oblastí digitalizace a její využití v průmyslu a službách,
 • využití nových technologií v automotive a dalších klíčových aplikačních odvětvích identifikovaných strategickými dokumenty a iniciativami ČR a EU,
 • aplikace principů oběhového hospodářství zaváděním inovací v oblastech získávání druhotných surovin plnohodnotně využitelných v průmyslu a stavebnictví.

Vazba na technologické znalostní domény

Výrobní technologie:

 • Pokročilé výrobní technologie
 • Pokročilé materiály
 • Nanotechnologie
 • Průmyslové biotechnologie

Digitální technologie:

 • Mikro a nanoelektronika
 • Fotonika
 • Umělá inteligence

Kybernetické technologie:

 • Zabezpečení a konektivita

PODPROGRAMY

Pro účely dosažení cíle je Program členěn na 2 podprogramy podle zaměření a rozsahu s tím, že se vzájemně podporují a doplňují.

 • Podprogram 1 „Technologičtí lídři“

V souladu s cíli Programu se podprogram 1 zaměří na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb), a to za prvé u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), za druhé u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

 • Podprogram 2 „Nováčci“

Cílem podprogramu je nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Doba trvání Programu je stanovena na 1. 1. 2020 – 31. 12. 2027. První veřejná soutěž ve výzkumu,experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) na výběr projektů do Programu bude vyhlášena v roce 2019 se zahájením poskytování podpory v roce 2020. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně v období 2020 až 2023 se zahajováním poskytování podpory v letech 2021 až 2024.

Předpokládaná délka trvání projektů v Programu je maximálně 60 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání Programu.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové výdaje na Program jsou rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží a očekávanou průměrnou intenzitou podpory 65 % a činí 14 923 mil. Kč, z toho 9 700 mil. Kč z výdajů státního rozpočtu.